XLI SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 28 listopada 2022r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie XLI sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez Pana Rafała Michała Kotrysa obejmującego mandat radnego powiatowego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

5. Informacja Zarządu dotycząca współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Żywcu.

6. Sprawozdanie z „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2021-2023”.

  • wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2022.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2022-2028.

wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/340/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Żywiecki, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XXXIII/364/2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie określenia zadań Powiatu Żywieckiego na 2022 rok z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane według algorytmu.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na 2023r.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Planowania i Rozwoju.

16. Zatwierdzenie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie.


Powiat Żywiec: XLI SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU