Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ŻYWCU

 

 

Odpowiadając w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Żywcu na ten niepokojący list chciałbym przede wszystkim oprzeć się na bezspornych faktach. Radziłbym autorom tego pisma pojechać na Pola Lisieckie, zobaczyć nowy Szpital i zastanowić się czy nawet najdroższy remont starego szpitala rozmieszczonego w siedmiu budynkach stworzyłby warunki jakie oferuje nowy obiekt. Przyjąć jako bezsporny fakt, że szpital ten został wybudowany w 100% ze środków partnera prywatnego i kredytu, który partner prywatny pozyskał (220mln). Do budowy tego szpitala nie dołożył się ani budżet państwa ani Powiat Żywiecki. Mimo to Powiat Żywiecki zrealizował zobowiązania związane z infrastrukturą (tj. energia, woda, kanalizacja i drogi).

W 2010 roku w przygotowanej umowie na budowę szpitala, Powiat Żywiecki i Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu zobowiązał się do przekazania nieodpłatnie cesji wszystkich kontraktów i całego sprzętu będącego własnością ZZOZ na dzień przeniesienia świadczeń. Pogotowie Ratunkowe w 2010 roku jak i wcześniej było i jest w strukturze ZZOZ-u, a umowa obejmowała cały ZZOZ.

Władze Powiatu oraz Dyrekcja ZZOZ-u podejmowały i podejmują działania zmierzające do utrzymania pogotowania w Żywcu. To nie tylko działania natury organizacyjnej jak np. otwarcie nowego punktu w Łękawicy, ale też konkretna pomoc na rzecz zakupu karetek i wyposażenia. Powołanie spółki publicznej z większościowym udziałem Powiatu Żywieckiego jest konsekwencją uprzednio podejmowanych działań w celu pozostawienia Pogotowia na terenie powiatu. Warto w tym miejscu podkreślić, że przepisy przywołane w uchwale o utworzeniu spółki wprost stanowią, że w tej spółce nie wypłaca się dywidendy udziałowcom. Oznacza to, że wszystkie środki wypracowane idą na rozwój pogotowia ratunkowego.

Nieprawdą jest, że Pogotowie jest upaństwowione natomiast prawdą jest, że od kwietnia 2019 roku Pogotowie może prowadzić tylko podmiot publiczny lub spółka prawa handlowego w której podmiot publiczny (Powiat Żywiecki) musi mieć minimum 51 % udziałów. Jak widać zmiana prawa spowodowała, że Partner Prywatny (InterHealth Canada) nie może przejąć Pogotowia co miał zagwarantowane w umowie od 10 lat. Dlatego zgodził, się na taki wariant, w którym obejmie w spółce 49% udziałów. Należy zaznaczyć, że Umowa PPP przewiduje, że ZZOZ po przeniesieniu działalności zostanie zlikwidowany w ciągu 4 miesięcy. Wybór więc jest taki albo likwidacja żywieckiego Pogotowia w ramach likwidacji ZZOZ, albo zachowanie Pogotowia w ramach powoływanej spółki.

Odpowiadając na bzdurny zarzut tajnej prywatyzacji informujemy, że każda uchwała Rady Powiatu jest całkowicie jawna i można się z nią zapoznać na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Żywcu od dnia 20 kwietnia 2020r. Jeżeli doszłoby do sytuacji wymienionej na końcu tego pisma to na pewno nie ma w tym winy Radnych Powiatu. Niepodważalnym faktem jest to, że jesteśmy najgorzej finansowanym szpitalem w województwie śląskim i jednym z 3 najgorzej finansowanych szpitali w Polsce. Jeżeli to się nie zmieni to nie ma przyszłości dla szpitala zarówno starego jak i nowego. Dziękuję autorom tego pisma, że przynajmniej za tą sytuację nie obarczają samorządowców Powiatu Żywieckiego.

Nigdy przy tym projekcie nie było nam lekko podejmować decyzji - wręcz przeciwnie, ale naszym celem było wybudowanie nowego szpitala, nie dla organów Powiatu, ale dla naszych Mieszkańców.

Bardzo krytyczna jest treść i forma tego pisma. Sprawia wrażenie oskarżenia o działalność przestępczą. Stanowczo podkreślamy, że pracownicy Pogotowania zasługują na najwyższe uznanie i szacunek w walce z pandemią. Nie upoważnia to jednak do publikowania fałszywych i nieprawdziwych oskarżeń.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie te informacje przekazane były na spotkaniu z pracownikami Pogotowia, które odbyło się 2 marca 2020 roku i nic nie stało na przeszkodzie żeby kolejne takie spotkania zorganizować. Uważamy to pismo za bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące dla organów Powiatu.

Andrzej Kalata

Starosta Żywiecki

 


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W ŻYWCU