Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

„CZAS NA ZAWODOWCÓW Z POWIATU ŻYWIECKIEGO”

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego projekt Powiatu Żywieckiego pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego” otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: 1.10.2020r. – 30.09.2022r.

Kwota projektu: 1 253 921,56 zł

Kwota dofinansowania: 1 191 225,48 zł

Realizatorami projektu będą 4 zespoły szkół prowadzonych przez Powiat Żywiecki:

 • Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu
 • Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu

Zadaniem projektu będzie realizacja nowoczesnej oferty kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie. Kierunki kształcenia objęte tym projektem to:

 • ZSDiL: Technik logistyk, Technik analityk, Technik informatyk;
 • ZSB-D: Technik fotografii i multimediów, Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik geodeta, Technik przemysłu mody, Technik architektury krajobrazu, Technik inżynierii sanitarnej, Technik usług fryzjerskich, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej;
 • ZSS: Kierowca mechanik, Technik pojazdów samochodowych, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych;
 • SOSW: kucharz

Wsparciem w projekcie objętych będzie w sumie 220 uczniów.

Dofinansowanie skierowane jest na poprawę efektywności kształcenia zawodowego  w naszych szkołach poprzez:

 • Uzyskanie kompetencji zawodowych przez uczniów – głównie poprzez płatne staże uczniowskie oraz szkolenia i kursy;
 • Szkolenia, kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
 • Wyposażenie wysokiej jakości pracowni kształcenia zawodowego;
 • Dodatkowe zajęcia rozwoju umiejętności kluczowych – uczenia się, rozumienia, kreatywności, pracy zespołowej, nauka języków obcych  (język zawodowy).
 • Dodatkowe zajęcia matematyczne.

Celem płatnych staży uczniowskich jest ułatwienie rozpoczęcia kariery zawodowej poprzez zdobycie cennego doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy.

Wszystkie zaplanowane formy wsparcia placówek kształcenia zawodowego, uczniów i nauczycieli wynikają z indywidualnego zapotrzebowania wskazywanego przez dyrekcję szkół, biorąc pod uwagę aktualne trendy na rynku pracy, wskazówki lokalnych pracodawców.  Zdobycie nowych umiejętności przez uczestników kursów/szkoleń może stanowić o ich konkurencyjności na rynku pracy. Wyposażenie sal lekcyjnych będzie wykorzystywane w bieżącej pracy dydaktycznej także po zakończeniu realizacji projektu.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: „CZAS NA ZAWODOWCÓW Z POWIATU ŻYWIECKIEGO”