VIII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019r. o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez Pana Marka Piotra Regela obejmującego mandat radnego powiatowego.

4. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

5. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Żywieckiego za 2018r.

 • wystąpienie przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu
 • wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • wystąpienie przedstawiciela Koła Pszczelarzy w Żywcu.

6. Informacja o stanie dróg i obiektów inżynieryjnych na terenie Powiatu Żywieckiego.

 • prezentacja multimedialna oraz wystąpienie zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2019 – 2024.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego pokrycia straty netto Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Żywieckiego.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/398/2018 Rady Powiatu w Żywcu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2019.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rad Społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Żywiecki jest podmiotem tworzącym.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Rajczy.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nr VII/81/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, pokrycia straty za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Żywiecki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Łodygowice zadań polegających na zarządzaniu przystankami komunikacji zlokalizowanymi przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łodygowice.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Łękawica zarządzania drogą powiatową nr 1412 S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała w km od 1+670 do km 1+980 oraz zarządzania drogą powiatową nr 1413 S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km od 2+283 do km 2+521 w miejscowości Łękawica.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Żywieckiego do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

21. Zatwierdzenie protokołu z VII sesji Rady Powiatu.

22. Wolne wnioski.

23. Zakończenie

 

 


Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Żywiec: VIII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU