Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

VII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 17 czerwca 2019r. o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty z prac Zarządu.

4. Debata nad raportem o stanie Powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Żywcu wotum zaufania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Zarządu Powiatu Żywieckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, pokrycia straty za rok 2018 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Żywiecki.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, pokrycia straty za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Żywiecki.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego w kategorii osoba fizyczna.

13. Podjęcie uchwały w spawie uchylenia uchwały Nr VI/69/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz innych niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żywieckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz innych niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żywieckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Żywieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz  określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

16. Zatwierdzenie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie.


logo RSS

Powiat Żywiec: VII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU