Radni Powiatu w Żywcu jednogłośnie udzielili absolutorium za wykonanie budżetu 2023
Rada Powiatu w Żywcu jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu na 2023 rok. W trakcie sesji absolutoryjnej, która odbyła się 24 czerwca, radni wyrazili swoje zaufanie do dotychczasowych działań zarządu. To ważne wydarzenie dla mieszkańców, które podsumowuje osiągnięcia i wyzwania minionego roku.

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium

Podczas sesji absolutoryjnej, która miała miejsce 24 czerwca, radni Powiatu w Żywcu jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium za wykonanie budżetu na 2023 rok. Radni wyrazili swoje poparcie po zapoznaniu się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

Jednogłośne poparcie dla Zarządu Powiatu świadczy o wysokim zaufaniu, jakim obdarzają go radni. Jest to również sygnał dla mieszkańców, że działania podejmowane przez władze powiatowe są zgodne z ich oczekiwaniami i potrzebami.

Realizacja kluczowych celów i zadań

W 2023 roku Zarząd Powiatu skupił się na kilku kluczowych obszarach, które miały na celu poprawę sytuacji finansowej oraz rozwój infrastruktury. Do najważniejszych zadań należało systematyczne obniżanie poziomu zadłużenia Powiatu, co jest istotne dla stabilności finansowej regionu.

Kolejnym priorytetem było zrównoważenie wydatków oświatowych oraz inwestycje w rozwój bazy edukacyjnej. Dzięki temu możliwe było dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości młodych mieszkańców.

Nie mniej ważne było aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację zadań Powiatu oraz zrównoważenie kosztów działalności medycznej Nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy.

Rekordowy budżet i inwestycje

Rok 2023 był wyjątkowy również pod względem wysokości budżetu, który wyniósł ponad 270 milionów złotych. Jest to rekordowa kwota w historii Powiatu Żywieckiego, co pozwoliło na realizację wielu istotnych inwestycji.

Na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami przeznaczono blisko 10 milionów złotych, co jest znaczącym krokiem w kierunku poprawy sytuacji finansowej Powiatu. Ponadto, na realizację inwestycji wydano ponad 43,5 miliona złotych.

Takie działania świadczą o odpowiedzialnym zarządzaniu finansami i skutecznej realizacji przyjętych celów. Inwestycje te przyczynią się do dalszego rozwoju regionu i poprawy jakości życia mieszkańców.

Podziękowania dla zaangażowanych

„Zarząd Powiatu składa serdeczne podziękowania Radnym Powiatu, Skarbnikowi, Sekretarzowi, Dyrektorom Wydziałów i pracownikom urzędu oraz kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Powiatu za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, urzędniczą odpowiedzialność i profesjonalizm, a przede wszystkim za kształtowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za dobro i przyszłość naszego Powiatu!” – czytamy w oficjalnym komunikacie Zarządu Powiatu.

Te słowa podkreślają znaczenie współpracy i zaangażowania wszystkich osób zaangażowanych w rozwój Powiatu. Dzięki ich pracy możliwe było osiągnięcie tak dobrych wyników i realizacja ambitnych celów.

Podsumowując, jednogłośne udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Żywcu za wykonanie budżetu na 2023 rok jest wyrazem zaufania i uznania dla dotychczasowych działań. Rekordowy budżet, skuteczna realizacja inwestycji i odpowiedzialne zarządzanie finansami to kluczowe elementy, które przyczyniają się do rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców.


Na podstawie: Powiat Żywiec