Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYWCU W PROJEKCIE „ŚLĄSKIE KADRY DPS VS. COVID-19”

logo FE+RP+EFS

W sierpniu 2020 r. Powiat Żywiecki złożył w regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wniosek o przystąpienie do projektu grantowego „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek ten uzyskał dofinansowanie w wysokości 219 900,00 zł.

Wsparcie finansowe udzielone w ramach grantu przeznaczone jest dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Żywcu zaangażowanych bezpośrednio w opiekę nad mieszkańcami w związku z panującą epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Wsparcie dotyczy:

- pokrycia kosztów zatrudnienia jednej osoby wykonującej pracę bezpośrednio z mieszkańcem, przez okres trzech miesięcy,

- wypłaty dodatków specjalnych przez okres trzech miesięcy dla pracowników DPS zajmujących się bezpośrednią pracą z mieszkańcem (m.in. opiekunowie, terapeuci, pracownicy socjalni, pokojowe, rehabilitanci)

- wypłaty dodatków specjalnych przez okres trzech miesięcy dla pracowników DPS, nie zajmujących się bezpośrednią pracą z mieszkańcem, którzy jednak realizują zadania bezpośredniej walki z COVID 19.


Powiat Żywiec: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYWCU W PROJEKCIE „ŚLĄSKIE KADRY DPS VS. COVID-19”