Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

Od kilku dni panują niskie temperatury. Im niższa temperatura, tym chętniej korzystamy z różnego rodzaju pieców, piecyków, podgrzewaczy i innych urządzeń grzewczych. Ich eksploatacja często powoduje zagrożenia pożarem. Zagrożenia te, wynikają jednak najczęściej nie z samych urządzeń, a ich niewłaściwego użytkowania oraz nieznajomości lub nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Od początku sezonu grzewczego na terenie Żywiecczyzny odnotowaliśmy już pożary, do których doszło najprawdopodobniej na skutek nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa przez właścicieli budynków.

Apelujemy o rozwagę i właściwe korzystanie z urządzeń grzewczych oraz prawidłowe zabezpieczanie instalacji elektrycznych, których zwarcie, często jest jedną z przyczyn pożarów. Poniżej prezentujemy rady, które uchronią nas i naszych bliskich przed utratą zdrowia, życia czy mienia.

Każde z urządzeń grzewczych, niezależnie od sposobu jego zasilania, przy niewłaściwej eksploatacji, stanowić może potencjalne zagrożenia. Zagrożenia te są dwojakie - pożarowe lub zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla.

Dlatego, aby uniknąć przykrych niespodzianek, a przede wszystkim zadbać o swoje życie, zdrowie i mienie przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa wynikających z eksploatacji urządzeń grzewczych.

Podstawowe informacje dotyczące tlenku węgla, czyli tzw. „czadu":

 • Jest gazem trującym, który wchłaniając się drogą oddechową do organizmu człowieka, przenika do krwi poważnie upośledzając jej zdolność do transportowania tlenu, przez co komórki naszego ciała i cały organizm stają się mocno niedotlenione. W skutek tego uszkodzeniu ulegają organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie: ośrodkowy układ nerwowy, układ naczyniowo-sercowy.
 • Nie posiada zapachu, barwy, smaku, nie szczypie w oczy, stąd też nazywany jest często „cichym zabójcą".
 • Powstaje w wyniku niepełnego spalania węgla i innych paliw zawierających w swym składzie cząsteczki węgla (np. gaz ziemny). Do niepełnego spalania dochodzi podczas zbyt małego dostępu powietrza w procesie spalania. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w pomieszczeniu, w którym znajduje się piec gazowy, nie będzie napływu dostatecznej ilości powietrza z zewnątrz. Przyczynami, takich groźnych zakłóceń są przytkane otwory nawiewne (lub w ogóle brak takich otworów) w drzwiach do pomieszczenia z piecem, czy też niedrożne przewody wentylacyjne i kominowe.
 • Najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla poza pożarami, jest właśnie wadliwa instalacja grzewcza. Piecyk gazowy w niedużej łazience z niedrożnym przewodem kominowym, może w ciągu jednej minuty wytworzyć dawkę tlenku węgla, która jest w stanie zabić.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych czy otworów nawiewnych w drzwiach łazienkowych - całkowite uszczelnienie mieszkania powoduje niezachowanie lub zaburzenie cyklu wentylacji, co stanowi duże zagrożenie.
 • Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych - niedrożne mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody. Właściciel budynku mieszkalnego lub zarządzający budynkiem wielorodzinnym, co najmniej raz w roku powinien wykonać przegląd techniczny i badanie szczelności instalacji gazowej oraz sprawdzić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 • Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu.
 • Nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe, mimo iż są wyposażone w katalizatory, należy używać również z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa i przestrzegać ich instrukcji użytkowania. Zwykle dozwolone jest ich stosowanie w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, półotwartych, w których nie przebywają na stałe ludzie. Stanowczo niedopuszczalne jest pozostawianie takich urządzeń włączonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.
 • Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki są niedozwolone.
 • Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

Zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych:

 • Zabronione jest przechowywanie materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 oC (np. niektóre elementy pieców),
 • Zabronione jest użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym (z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta).
 • Elektryczne lub gazowe ogrzewacze powietrza ustawiajmy zawsze na stabilnym podłożu i w taki sposób, aby strumień wydostającego się z nich gorącego powietrza nie był skierowany bezpośrednio na znajdujące się w małej odległości palne elementy wyposażenia mieszkania. Nie pozostawiajmy takich urządzeń załączonych podczas naszej dłuższej nieobecności w mieszkaniu.
 • Należy dbać o stan techniczny kominów, gdyż z upływem lat w wielu z nich pojawiają się nieszczelności w spoinach pomiędzy cegłami. Taka sytuacja, gdy dodatkowo komin nie został otynkowany, jest częstą przyczyną pożarów.
 • Przejścia metalowych przewodów kominowych przez palne elementy budynku muszą być właściwie zabezpieczone (odizolowane).
 • Niedozwolone jest wykonywanie prowizorycznych podłączeń urządzeń elektrycznych, gazowych i piecowych. Takie praktyki w wielu przypadkach kończą się pożarem.
 • Zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji z budynków (np. na korytarzach).Nie można ustawiać na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację oraz zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych zależy przede wszystkim od nas samych.

Źródło: PSP