Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZPP WYDAŁ NEGATYWNĄ OPINIĘ DLA POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 

Zdaniem samorządów powiatowych, jako podmiotów tworzących dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pilna jest nowelizacja art. 59 ustawy o działalności leczniczej w takim kierunku, by doprowadzić brzmienie przepisu do stanu zgodności z konstytucją oraz zagwarantowanie publicznym podmiotom leczniczym godziwych warunków finansowania udzielanych świadczeń. Proponowana nowelizacja nie spełnia tych oczekiwań w żadnym zakresie, dlatego ZPP zdecydował się zaopiniować projekt negatywnie.

Proponowana nowelizacja, jak również wcześniejsza dokonana ustawą z dnia 31 marca 2020 roku, całkowicie pomijają sytuację finansową, w jakiej od wielu lat znajdują się szpitale publiczne, a także ich podmioty tworzące. Co więcej, nowelizacje te ignorują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 roku. W uzasadnieniu wyroku TK wskazał, że „obawa naruszenia art. 68 ust.2 wiąże się przede wszystkim z wynikającym z art. 59 ust.2  pkt 2 ustawy o działalności leczniczej obowiązkiem likwidacji SPZOZ w razie niespłacenia jego długów. W świetle art. 68 ust 2 Konstytucji trudno zaakceptować unormowanie, które jako jedyną i wystarczającą przesłankę likwidacji SPZOZ traktuje jego zadłużenie”.

Tymczasem skutkiem prawnym proponowanego usunięcia art. 59 ust 2b ustawy o działalności leczniczej będzie konieczność likwidacji tych SPZOZ-ów, których podmiot tworzący nie pokrył straty netto w terminie i na zasadach, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy.

W piśmie przekazanym do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Prezes Zarządu ZPP polecił autorom projektu zapoznanie się z raportem o sytuacji finansowej stu powiatowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2015-2018, autorstwa ekspertów Związku Powiatów Polskich.  

Źródło: wartowiedziec.pl

Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZPP WYDAŁ NEGATYWNĄ OPINIĘ DLA POSELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ