XXXIX SESJA  RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 30 września 2022r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie XXXIX sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

4. Podsumowanie procesu likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu .

  • wystąpienie Likwidatora ZZOZ w Żywcu Pana Antoniego Juraszka.

5. Informacja o aktualnej sytuacji Szpitala Żywiec.

  • wystąpienie Dyrektora Szpitala Żywiec.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2022-2027.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenie Gminom zadań publicznych Powiatu Żywieckiego z zakresu utrzymania chodników powiatowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi dotyczącej organizacji doraźnego zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy przez Powiat Żywiecki za bezzasadną. 

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

10. Zatwierdzenie protokołu z  XXXVII i XXXVIII  sesji Rady Powiatu.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie.


Powiat Żywiec: XXXIX SESJA  RADY POWIATU W ŻYWCU