Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

XIV ZDALNA SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 25 maja 2020r. o godz. 1000 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się XIV zdalna sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu

4. Promocja Powiatu Żywieckiego.

  • prezentacja multimedialna

5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Żywieckiego.

6. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Powiatu Żywieckiego na lata 2020 – 2023.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2020-2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żywieckiego poł. w Żywcu oznaczonej nr 1496/7 o pow. 0,6721 ha zabudowanej budynkiem Nowego Zamku o pow. 4.600,50 m².

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu o pow. użytkowej 16,41m² zlokalizowanego w  budynku poł. w Żywcu przy Al. Wolności 2.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/136/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 28 października 2019r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  za rok 2019 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Żywiecki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminom zadań publicznych Powiatu Żywieckiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu  „Strategia Elektromobilności w Powiecie Żywieckim”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łodygowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Biernej).

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślemień z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Lasie i Koconiu).

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujsoły z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Soblówce).

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czernichów z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Międzybrodziu Bialskim).

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeleśnia z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Krzyżowej).

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Węgierska Górka z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Cięcinie).

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łękawica z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Łysinie).

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Świnna z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Pewli Ślemieńskiej).

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Radziechowy – Wieprz z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Radziechowach).

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koszarawa z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (dla OSP w Koszarawie).

28. Zatwierdzenie protokołu z XII i XIII sesji Rady Powiatu.

29. Wolne wnioski.

30. Zakończenie.


Powiat Żywiec: XIV ZDALNA SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU