XII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 3 lutego 2020r. o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się XII sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na 2020-2024.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Porządku i Bezpieczeństwa za 2019r.

 • wystąpienie Starosty .

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu .

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej .

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 1 w Żywcu.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji

10. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Żywcu do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3,  34-300 Żywiec.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji.

11. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 2 w Żywcu. 

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Żywcu do Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu ul. Szkolna 2, 34-300 Żywiec.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji.

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia Nr 3 w Żywcu.    

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Żywcu do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu ul. Mickiewicza 6, 34-300 Żywiec.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji: Budżetu i Finansów, Edukacji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, Polityki Gospodarczej, Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa, Zdrowia i Polityki Społecznej, ds. Planowania i Rozwoju, Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji na 2020r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów: prawa miejscowego, podatkowego, cywilnego, gospodarczego, mediów, postępowania cywilnego, zbiórek publicznych.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

17. Zatwierdzenie protokołu z XI sesji Rady Powiatu.

18. Wolne wnioski.

19. Zakończenie.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: XII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU