OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU DOTYCZĄCE UCHWAŁY Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 ROKU

 

 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU DOTYCZĄCE UCHWAŁY Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 ROKU

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego odmowy wpisania do planu inwestycyjnego Województwa Śląskiego instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Powiecie Żywieckim.

W odpowiedzi na opublikowane przez Burmistrza Miasta Żywca w/w dokumenty oświadczamy, że przedmiotowa uchwała została podjęta w oparciu o przekazane do Zarządu Powiatu Żywieckiego informacje z których wynikało, że inwestorem instalacji do termicznego przekształcania odpadów mają być jednostki podległe samorządowi terytorialnemu, a nie prywatny inwestor jak ma to miejsce w chwili obecnej.

Podjęcie tej uchwały i wystąpienie do Zarządu Województwa Śląskiego było i jest wyrazem naszej troski o właściwe i jak najkorzystniejsze dla mieszkańców Powiatu Żywieckiego zagospodarowanie odpadów z terenu Żywiecczyzny. Przed podjęciem w/w uchwały Zarząd Powiatu uzyskał szczegółowe wyjaśnienia i zapewnienia od Prezesa Zarządu Spółki Beskid Żywiec, który jednoznacznie wskazywał, że rozszerzenie planu inwestycyjnego przez Zarząd Województwa Śląskiego stwarza możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na budowę nowoczesnych technologii w zakresie zagospodarowania odpadów. Podkreślano również, że dotyczy to wyłącznie odpadów wytwarzanych przez mieszkańców oraz instytucje na terenie powiatu Żywieckiego.

Odnosząc się do obecnej sytuacji należy podkreślić, że procedowane w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach wnioski na budowę ciepłowni/spalarni odbiegają od pierwotnego założeń Miasta Żywca, gdyż w naszej ocenie i na podstawie zebranych informacji istnieje realne zagrożenie, że budowa przedmiotowych instalacji przekształci Powiat Żywiecki w centrum utylizacji i spalania śmieci sprowadzanych z poza obszaru Żywiecczyzny.

Uwzględniając średnią ilości odpadów o kodzie 191210 (RDF) wyliczoną na podstawie raportów z lat 2010 – 2017 w instalacji Spółki Beskid Żywiec w ilości 1442 ton/rok zdolność przetwórcza spalarni na poziomie 30750 ton/rok przekracza ponad 21 krotnie zapotrzebowanie Powiatu Żywieckiego na utylizację tego typu odpadów.

Zarząd Powiatu w Żywcu


1000 Znaków do wykorzystania


Artykuły promocyjne

logo RSS

Powiat Żywiec: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU POWIATU W ŻYWCU DOTYCZĄCE UCHWAŁY Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 ROKU