Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

TRWA REALIZACJA NAJWIĘKSZEGO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

 

logo EFRR

9 października 2018 r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego - cz. I”, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi: 17 857 627,98 zł. Współfinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych wynosi: 13 597 764,27 zł

W ramach projektu zostanie wykonana kompleksowa termomodernizacja 5 budynków użyteczności publicznej Powiatu Żywieckiego. Zaplanowane roboty budowlane obejmują: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachów, wymianę okien zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, modernizacje instalacji c.o. i c.w.u. wraz z montażem instalacji solarnych, montaż instalacji fotowoltaicznych, modernizacje oświetlenia wbudowanego oraz modernizacje kotłowni lub węzłów cieplnych.

Aktualnie trwają pracę budowlane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu. Wykonawca zaczął prace termomodernizacyjne na dachu budynku. Usuwane jest stare, dziurawe i zawilgocone pokrycie z papy. Oczyszczony i wyremontowany stropodach zostanie pokryty najwyższej jakości nową Styropapą.

Równolegle toczy się postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

Następnie, od I kwartału roku 2020 termomodernizacja obejmie kolejno budynki: I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu i Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Główny cel projektu to zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Realizacja celu głównego projektu nastąpi poprzez termomodernizację i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych powstałych podczas spalania paliw na potrzeby ogrzewania oraz oświetlenia obiektów objętych projektem. Celami szczegółowymi projektu są: poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii, większa oszczędność energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynków publicznych, redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii, a także poprawa warunków społeczno-ekonomicznych życia wspólnoty lokalnej.

Efektem realizacji projektu będzie istotne zmniejszenie środków przeznaczanych, z finansów Powiatu Żywieckiego, na energię cieplną oraz elektryczną. Projekt przyniesie również wymierne korzyści ekologiczne. Zwiększy udział produkowanej energii ze źródeł odnawialnych oraz przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Planowo zakończenie rzeczowej realizacji inwestycji nastąpi w roku 2021.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: TRWA REALIZACJA NAJWIĘKSZEGO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI