Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

INFORMACJA DOT. UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU UŻYWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NA AKWENACH ZBIORNIKÓW TRESNA I PORĄBKA

 

Uchwała Nr VI/73/219 z dnia 27.05.2019r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XXXVIII/348/2014 z 14 kwietnia 2014 r., została przez Radę Powiatu w Żywcu podjęta w odpowiedzi na zalecenie Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który w piśmie z dnia 12.04.2019r. wskazał brak badań akustycznych. Jednocześnie poinformowano, że „w przypadku niepodjęcia przez Radę Powiatu w Żywcu niezwłocznych, skutecznych działań w powyższym zakresie, organ nadzoru skorzysta z przysługującego mu środka nadzoru, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.”

Uchylenie przez Radę Powiatu zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka, nie spowoduje, iż z dniem uchylenia zakazu wszystkie jednostki pływające będą mogły korzystać z w/w zbiorników. Zgodnie bowiem z przepisem art. 34 pkt. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.); uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych, jest szczególnym korzystaniem z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód.

Zgodnie z art. 389 pkt. 2 Prawa wodnego na szczególne korzystanie z wód wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest równocześnie zarządcą zbiorników Tresna i Porąbka.

Do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wymagane jest przedłożenie operatu wodnoprawnego oraz uiszczenie opłaty. Z kolei art. 476 ust. 1 Prawa wodnego stanowi; Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: INFORMACJA DOT. UCHYLENIA UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU UŻYWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH NA AKWENACH ZBIORNIKÓW TRESNA I PORĄBKA