Urząd Miejski informuje o zmianie planu zagospodarowania Żywca
Rozwój i zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzają nowe możliwości dla mieszkańców naszego miasta. Działania te, mające na celu usprawnienie i modernizację przestrzeni miejskiej, są kluczowe dla dalszego rozwoju i zrównoważonego funkcjonowania naszej społeczności.
  1. Rada Miejska podjęła decyzję o rewizji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Proces zmiany planu został zainicjowany uchwałą nr LXXV/525/23 z 22 czerwca 2023 roku.
  3. Zmiana uchwały, dokonana 28 lutego 2024 roku, otwiera drogę do dalszych procedur planistycznych.
  4. Do 14 czerwca 2024 roku mieszkańcy mogą składać wnioski dotyczące proponowanych zmian.

Uchwały te mają na celu nie tylko aktualizację istniejących zapisów, ale również dostosowanie miasta do nowych wyzwań urbanistycznych i ekologicznych. Burmistrz miasta, jako główny koordynator procesu, zapewnia, że każdy wniosek mieszkańców zostanie rzetelnie rozpatrzony. To otwarte podejście ma na celu zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w kształtowanie przestrzeni, w której żyjemy na co dzień.

Wnioski można składać zarówno tradycyjnie w formie papierowej, jak i elektronicznie, a każdy z nich powinien zawierać podstawowe informacje o wnioskodawcy oraz szczegółowy opis proponowanych zmian. Ważne jest, aby mieszkańcy, którzy czują potrzebę wpłynięcia na kształt swojego otoczenia, aktywnie uczestniczyli w tym procesie.

Decyzje te wpisują się w szerszą strategię rozwoju naszego miasta, mającą na względzie zarówno potrzeby bieżące, jak i długoterminowe cele związane z jakością życia i zrównoważonym rozwojem. Wprowadzane zmiany są odpowiedzią na dynamiczne zmiany w naszym środowisku oraz na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. To, jak nasze miasto będzie się rozwijać w nadchodzących latach, zależy od wspólnych działań zarówno władz, jak i samych obywateli.


Urząd Miejski Żywiec