Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZGŁASZANIE KANDYDATUR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W związku z zamiarem powołania na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej ustawą, komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą:

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Łodygowice, dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w miejscowościach Jeleśnia i Żywiec oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej w 2021 r.”

informujemy, iż w skład komisji konkursowej wchodzą również osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust, 3 ustawy z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

ustawy, biorące udział w konkursie,

W związku z powyższym do dnia 6 listopada 2020 r. można zgłaszać kandydatury przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do udziału w pracach Komisji.

Zgłoszenia można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu na Biurze Podawczym, 34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 13 (parter) lub przesłać pocztą na w/w adres (liczy się data wpływu do Urzędu). W zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko kandydata,
  • nazwę organizacji, którą kandydat reprezentuje oraz jej adres,
  • nr telefonu wnioskodawcy i kandydata (do weryfikacji zgłoszenia).

Decyduje data i godzina doręczenia formularza do Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Na podstawie art. 15 ust 2da ustawy Komisja Oceniająca w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, gdy:

  • żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Oceniającej,
  • wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Oceniającej,
  • wszystkie powołane w skład Komisji Oceniającej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

Powiat Żywiec: ZGŁASZANIE KANDYDATUR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO