Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

XIX ZDALNA SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 26 października 2020r. o godz. 1300 odbędzie się XIX zdalna sesja Rady Powiatu w Żywcu. Sesja odbędzie się w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty z prac Zarządu.

Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym za 2019r.

 • Informacja Przewodniczącego Rady
 • Informacja Starosty

5. Oświata w Powiecie Żywieckim

 • wystąpienie Wicestarosty
 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/339/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków  za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy  oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji

7. Sprawozdanie z „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2018 – 2020.

 • wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2020 – 2025.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu  Żywieckiego na rok 2021.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Współpracy z Samorządami.

13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przyjęcia Samorządowej Karty Praw Rodzin.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

16. Zatwierdzenie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie.


Powiat Żywiec: XIX ZDALNA SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU