PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŻYWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

Program współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

I Postanowienia ogólne.

Podstawą Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z Organizacjami Pozarządowymi jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwana dalej Ustawą.

II Cele współpracy.

1 Cel główny: Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

2 Cele szczegółowe:

 • umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
 • zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
 • integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych.

III Zakres podmiotowy.

Zakres podmiotowy Programu został określony w art. 5 ust. 1 Ustawy. Zgodnie z nim podmiotami takiego programu współpracy są z jednej strony organy administracji publicznej, a z drugiej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów jednostek administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

IV Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne.

1 Przedmiotem współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy jest realizacja zadań Powiatu Żywieckiego określonych w ustawach. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Żywieckiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom.

2 Określa się zakres priorytetowych zadań publicznych o charakterze ponadgminnym (będących jednocześnie zadaniami priorytetowymi) zaliczanych do sfery pożytku publicznego. Należą do nich zadania z zakresu:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym,
 • edukacja regionalna dzieci i młodzieży,
 • promocja kultury Żywiecczyzny poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości artystycznej, folkloru oraz rzemiosła ludowego.

3 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • organizacja masowych imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 • organizacja sportu szkolnego dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim (wg Informatora Programowego Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty).

4 Turystyki i krajoznawstwa:

 • utrzymanie szlaków turystycznych – zimowych, letnich na terenie Powiatu Żywieckiego,
 • upowszechniania turystyki wśród dzieci i młodzieży.

5 Ratownictwa i ochrony ludności:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na wodzie.

6 Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • działalność na rzecz osób ze znacznym upośledzeniem po 26 roku życia,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

7 Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

 • podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień.

8 Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

 • edukacja ekologiczna,
 • organizowanie zajęć edukacyjnych w zakresie tematyki pszczelarsko-ekologicznej,
 • promocja zachowań proekologicznych w życiu codziennym.

9 Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowania działań z zakresu edukacji prawnej.

10 Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

11 Promocji i organizacji wolontariatu.

V Zasady współpracy.

Realizacja Programu powinna opierać się na zasadach:

 • pomocniczości rozumianej jako udzielanie sobie wzajemnego wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji zadań publicznych,
 • suwerenności stron rozumianej jako zapewnienie partnerom możliwości samodzielnego określania sposobów realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowach oraz przyjmując pełną odpowiedzialność za osiągnięte efekty,
 • partnerstwa rozumianego jako prowadzenie między podmiotami Programu wzajemnych konsultacji w zakresie realizacji zadań publicznych,
 • efektywności rozumianej jako realizowanie zadań publicznych przy uwzględnieniu najefektywniejszych sposobów wykorzystywania Przeznaczonych na to środków publicznych,
 • uczciwej konkurencji rozumianej jako zapewnienie dla wszystkich podmiotów równych, jednakowych szans w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym ubiegania się o dotacje,
 • jawności rozumianej jako zapewnienie podmiotom Programu dostępu do wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją przez nie zadań publicznych.

VI Formy współpracy.

1 Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy zadań poprzez:

2 powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

3 wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

4 zlecanie zadań publicznych poprzez wybór operatora na mikrodotacje na zasadach określonych w art. 16a.

5 Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.

6 Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

7 Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

8 Tworzenie i kreowanie wspólnego internetowego systemu wymiany informacji pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi.

9 Wspólna organizacja przedsięwzięć o zasięgu ponadgminnym.

10 Promocja i wsparcie działalności organizacji pozarządowych.

11 Przekazywanie informacji o możliwościach korzystania z funduszy krajowych i zagranicznych.

12 Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie.

13 Zawieranie umów partnerstwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz porozumień albo umów o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

VII Realizacja Programu Współpracy.

Za przebieg Programu zgodnie z jego założeniami odpowiadają:

 1. Rada Powiatu i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu Żywieckiego, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami,
 2. Zarząd Powiatu – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji, zlecania organizacjom realizacji zadań powiatu, wspierania organizacyjnego i merytorycznego organizacji,
 3. Wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Żywieckiego – w zakresie opiniowania wniosków pochodzących od organizacji, bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, udzielania im wsparcia organizacyjnego oraz pomocy merytorycznej.

VIII Okres realizacji Programu Współpracy.

Okres realizacji Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje rok 2024.

VIX Wysokość środków planowanych na realizację Programu Współpracy.

Na realizację postanowień Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2024 r. Rada Powiatu przeznacza kwotę w wysokości 350 000 zł brutto. Po uchwaleniu budżetu powiatu na rok 2024 wysokość tych środków może ulec zmianie.

X Sposób tworzenia Programu Współpracy oraz przebieg konsultacji.

 1. Projekt Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi opracowywany został w oparciu o treść ubiegłorocznego Programu.
 2. W dniu 10 października 2023 r. projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy w trybie określonym w Uchwale nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wyżej wymienione organizacje miały możliwość w terminie 10-17 października 2023 r. wypowiedzieć się co do treści projektu Programu Współpracy w ramach konsultacji społecznych.
 3. W związku z faktem, iż do dnia 17 października 2023 r. nie wniesiono żadnych uwag projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję Promocji Powiatu, Kultury, Sportu, Turystyki oraz Współpracy z Samorządami Rady Powiatu w Żywcu

XI Konkurs ofert.

 1. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zleconego zadania.
 2. Co najmniej raz w roku Zarząd Powiatu zleca organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego w trybie otwartego konkursu ofert.
 3. Wzór dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

XII Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 1. Komisja Konkursowa jest organem powołanym do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wydział merytorycznie odpowiedzialny za ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego przygotowuje projekt uchwały o powołaniu Komisji Konkursowej w wyżej wymienionym konkursie.
 3. Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego powołuje stosowną uchwałą Zarząd Powiatu określając równocześnie jej imienny skład.
 4. Mając na względzie umożliwienie udziału w komisji osobom wskazanym przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy, biorące udział w konkursie, umieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu ogłoszenie o naborze do udziału w pracach wyżej wymienionej Komisji wskazując termin składania propozycji.
 5. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu.
 6. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Komisji. Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wskazany w uchwale Zarządu Powiatu powołującej Komisję Konkursową.
 8. Obsługę techniczną posiedzeń Komisji Konkursowej zapewnia wydział merytorycznie odpowiedzialny za ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
 9. Do zadań Komisji Konkursowej należy opiniowanie ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi dla poszczególnych konkursów.
 10. Posiedzenia Komisji mają charakter poufny. Wyniki oceny podawane są na podstawie protokołu z posiedzeń Komisji.
 11. Opinia Komisji Konkursowej jest dla Zarządu Powiatu niewiążąca.
 12. Zarząd Powiatu na swym posiedzeniu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, a następnie podejmuje decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji, jak również określa wysokość przyznanych środków.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje nie później niż w terminie do 30 dni od upływu ostatniego dnia składania ofert.
 14. Informacje w wynikach konkursu ofert Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu.

XIII Sposób oceny realizacji Programu Współpracy.

 1. Miernikami oceny realizacji Programu Współpracy są:
 2. wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych,
 3. udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych zleconych w drodze konkursów ofert,
 4. liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów,
 5. liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych,
 6. liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,
 7. liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych,
 8. liczba form współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi, określonych w § 6 Programu.
 9. Zarząd Powiatu w Żywcu przedłoży Radzie Powiatu w Żywcu najpóźniej do dnia 31 maja 2024 roku sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2023 i zamieści go w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Powiat Żywiec: PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŻYWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024