XLVII SESJA  RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 27 marca 2023r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie XLVII sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Złożenie ślubowania przez Pana Łukasza Marcina Ecimowicza obejmującego mandat radnego powiatowego.

4. Informacja o stanie realizacji umowy PPP.

  • wystąpienie Dyrektora Szpitala Żywiec.

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu za rok 2022.

  • wystąpienie Kierownika  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2023-2032.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki realizacji zadania publicznego Gminie Lipowa.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie.


Powiat Żywiec: XLVII SESJA  RADY POWIATU W ŻYWCU