PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŻYWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu nr XL/437/2022 z dnia 24 października 2022 r.

Program współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

1 Postanowienia ogólne.

Podstawą Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z Organizacjami Pozarządowymi jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwana dalej Ustawą.

2 Cele współpracy.

 1. Cel główny: Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
 2. Cele szczegółowe:
 3. umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
 4. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w powiecie,
 5. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,
 6. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych.

3 Zakres podmiotowy.

Zakres podmiotowy Programu został określony w art. 5 ust. 1 Ustawy. Zgodnie z nim podmiotami takiego programu współpracy są z jednej strony organy administracji publicznej, a z drugiej organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów jednostek administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

4 Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne.

 1. Przedmiotem współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy jest realizacja zadań Powiatu Żywieckiego określonych w ustawach. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Żywieckiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom.
 2. Określa się zakres priorytetowych zadań publicznych o charakterze ponadgminnym (będących jednocześnie zadaniami priorytetowymi) zaliczanych do sfery pożytku publicznego. Należą do nich zadania z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym,
 • edukacja regionalna dzieci i młodzieży,
 • promocja kultury Żywiecczyzny poprzez wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości artystycznej, folkloru oraz rzemiosła ludowego.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • organizacja masowych imprez sportowych, rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • organizacja zajęć dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych,
 • organizacja sportu szkolnego dzieci i młodzieży na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim (wg Informatora Programowego Śląskiego Szkolnego Związku Sportowego wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Kuratorium Oświaty).

Turystyki i krajoznawstwa:

 • utrzymanie szlaków turystycznych – zimowych, letnich na terenie Powiatu Żywieckiego,
 • upowszechniania turystyki wśród dzieci i młodzieży.

Ratownictwa i ochrony ludności:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach i na wodzie.

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • działalność na rzecz osób ze znacznym upośledzeniem po 26 roku życia,
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

 • podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa medycznego, honorowego krwiodawstwa, właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • podnoszenie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień.

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

 • edukacja ekologiczna,
 • organizowanie zajęć edukacyjnych w zakresie tematyki pszczelarsko-ekologicznej,
 • promocja zachowań proekologicznych w życiu codziennym.

Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz podejmowania działań z zakresu edukacji prawnej.

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Promocji i organizacji wolontariatu.

5 Zasady współpracy.

Realizacja Programu powinna opierać się na zasadach:

 1. pomocniczości rozumianej jako udzielanie sobie wzajemnego wsparcia w zakresie przygotowania i realizacji zadań publicznych,
 2. suwerenności stron rozumianej jako zapewnienie partnerom możliwości samodzielnego określania sposobów realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowach oraz przyjmując pełną odpowiedzialność za osiągnięte efekty,
 3. partnerstwa rozumianego jako prowadzenie między podmiotami Programu wzajemnych konsultacji w zakresie realizacji zadań publicznych,
 4. efektywności rozumianej jako realizowanie zadań publicznych przy uwzględnieniu najefektywniejszych sposobów wykorzystywania Przeznaczonych na to środków publicznych,
 5. uczciwej konkurencji rozumianej jako zapewnienie dla wszystkich podmiotów równych, jednakowych szans w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym ubiegania się o dotacje,
 6. jawności rozumianej jako zapewnienie podmiotom Programu dostępu do wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją przez nie zadań publicznych.

6 Formy współpracy.

Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy zadań poprzez:

 1. powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
 2. wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
 3. zlecanie zadań publicznych poprzez wybór operatora na mikrodotacje na zasadach określonych w art. 16a.
 4. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności.
 5. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 6. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
 7. Tworzenie i kreowanie wspólnego internetowego systemu wymiany informacji pomiędzy powiatem a organizacjami pozarządowymi.
 8. Wspólna organizacja przedsięwzięć o zasięgu ponadgminnym.
 9. Promocja i wsparcie działalności organizacji pozarządowych.
 10. Przekazywanie informacji o możliwościach korzystania z funduszy krajowych i zagranicznych.
 11. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie.
 12. Zawieranie umów partnerstwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz porozumień albo umów o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

7 Realizacja Programu Współpracy.

Za przebieg Programu zgodnie z jego założeniami odpowiadają:

 1. Rada Powiatu i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu Żywieckiego, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami,
 2. Zarząd Powiatu – w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, decydowania o przyznaniu dotacji, zlecania organizacjom realizacji zadań powiatu, wspierania organizacyjnego i merytorycznego organizacji,
 3. Wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Żywieckiego – w zakresie opiniowania wniosków pochodzących od organizacji, bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, udzielania im wsparcia organizacyjnego oraz pomocy merytorycznej.

8 Okres realizacji Programu Współpracy.

Okres realizacji Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje rok 2023.

9 Wysokość środków planowanych na realizację Programu Współpracy.

Na realizację postanowień Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 r. Rada Powiatu przeznacza kwotę w wysokości 350 000 zł brutto. Po uchwaleniu budżetu powiatu na rok 2023 wysokość tych środków może ulec zmianie.

10 Sposób tworzenia Programu Współpracy oraz przebieg konsultacji.

 1. Projekt Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi opracowywany został w oparciu o treść ubiegłorocznego Programu.
 2. W dniu 3 października 2022 r. projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu celem przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy w trybie określonym w Uchwale nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu konsultacji aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wyżej wymienione organizacje miały możliwość w terminie 3-10 października 2022 r. wypowiedzieć się co do treści projektu Programu Współpracy w ramach konsultacji społecznych.
 3. W związku z faktem, iż do dnia 10 października 2022 r. nie wniesiono żadnych uwag projekt Programu został przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję Promocji Powiatu, Kultury, Sportu, Turystyki oraz Współpracy z Samorządami Rady Powiatu w Żywcu

11 Konkurs ofert.

 1. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zleconego zadania.
 2. Co najmniej raz w roku Zarząd Powiatu zleca organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego w trybie otwartego konkursu ofert.
 3. Wzór dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

12 Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 1. Komisja Konkursowa jest organem powołanym do opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Wydział merytorycznie odpowiedzialny za ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego przygotowuje projekt uchwały o powołaniu Komisji Konkursowej w wyżej wymienionym konkursie.
 3. Komisję Konkursową w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego powołuje stosowną uchwałą Zarząd Powiatu określając równocześnie jej imienny skład.
 4. Mając na względzie umożliwienie udziału w komisji osobom wskazanym przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w Ustawy, biorące udział w konkursie, umieszcza się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu ogłoszenie o naborze do udziału w pracach wyżej wymienionej Komisji wskazując termin składania propozycji.
 5. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu.
 6. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Komisji. Decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wskazany w uchwale Zarządu Powiatu powołującej Komisję Konkursową.
 8. Obsługę techniczną posiedzeń Komisji Konkursowej zapewnia wydział merytorycznie odpowiedzialny za ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
 9. Do zadań Komisji Konkursowej należy opiniowanie ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi dla poszczególnych konkursów.
 10. Posiedzenia Komisji mają charakter poufny. Wyniki oceny podawane są na podstawie protokołu z posiedzeń Komisji.
 11. Opinia Komisji Konkursowej jest dla Zarządu Powiatu niewiążąca.
 12. Zarząd Powiatu na swym posiedzeniu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, a następnie podejmuje decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji, jak również określa wysokość przyznanych środków.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu ofert następuje nie później niż w terminie do 30 dni od upływu ostatniego dnia składania ofert.
 14. Informacje w wynikach konkursu ofert Zarząd Powiatu podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żywcu, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu.

13 Sposób oceny realizacji Programu Współpracy.

 1. Miernikami oceny realizacji Programu Współpracy są:
 2. wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych,
 3. udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych zleconych w drodze konkursów ofert,
 4. liczba zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, z wyszczególnieniem zadań zleconych w drodze konkursów,
 5. liczba ofert złożonych przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych,
 6. liczba umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych,
 7. liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację zadań publicznych,
 8. liczba form współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi, określonych w § 6 Programu.
 9. Zarząd Powiatu w Żywcu przedłoży Radzie Powiatu w Żywcu najpóźniej do dnia 31 maja 2023 roku sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Żywieckiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2022 i zamieści go w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Powiat Żywiec: PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŻYWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023