XXXVI SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się posiedzenie XXXVI sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

4. Debata nad raportem o stanie Powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Żywcu wotum zaufania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021r. Zarządu Powiatu Żywieckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2021r.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2022-2027.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Żywcu przy ul. Żwirowej 20 na okres dłuższy niż trzy lata.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Żywcu przy Al. Piłsudskiego 50 na okres dłuższy niż trzy lata.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na mienie Powiatu Żywieckiego w drodze darowizny działki drogowej oznaczonej nr 2520/1 położonej w Łodygowicach a stanowiącej własność Gminy Łodygowice.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

13. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 30 lat nieruchomości położonych w Moszczanicy stanowiących własność Powiatu Żywieckiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 30 lat nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żywieckiego położonych w Moszczanicy.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku za 2021 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego  w Rajczy, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Żywiecki.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

16. Podjęcie w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy, dla którego podmiotem tworzącym  jest Powiat Żywiecki.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Finansowych za rok 2021 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu oraz za okres likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu w likwidacji, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Żywiecki.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Żywieckiego.

 • wystąpienie Przewodniczącej Zdrowia i Polityki Społecznej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Rady Powiatu w Żywcu Nr XXX/335/2021 z dnia 23 listopada 2021r roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego  na rok 2022 z późniejszymi zmianami.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego” w kategorii osoba fizyczna.

21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Żywieckiego” w kategorii instytucja.

22. Zatwierdzenie protokołu z  XXXV sesji Rady Powiatu.

23. Wolne wnioski.

24. Zakończenie.


Powiat Żywiec: XXXVI SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU