Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

XXXII  SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 31 stycznia 2022r. o godz. 12.00 odbędzie się zdalne posiedzenie XXXII  sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności z Komisji Porządku i Bezpieczeństwa.

5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2022-2027.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Żywieckiego.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy, ul. Ujsolska 35.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Edukacji oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

14. Zatwierdzenie protokołu z  XXXI sesji Rady Powiatu.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie.


Powiat Żywiec: XXXII  SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU