Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

XXIX SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 25 października 2021r. o godz. 1400 w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbędzie się posiedzenie XXIX sesji Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

4. Oświata w Powiecie Żywieckim

 • wystąpienie Wicestarosty Żywieckiego
 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji

5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żywcu przy ul. Słowackiego 2.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji

7. Sprawozdanie z „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2018 – 2020”.

 • wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

8. Informacja o stanie realizacji umowy PPP i likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

9. Informacja o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym

 • informacja Starosty
 • informacja Przewodniczącego Rady

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2021-2027.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XXIII/266/2021 z dnia 8 marca 2021r. w sprawie określenia zadań Powiatu Żywieckiego na 2021 rok z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane według algorytmu.   

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu w likwidacji, dla którego podmiotem tworzącym  jest Powiat Żywiecki.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy, dla którego podmiotem tworzącym  jest Powiat Żywiecki.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu  żywieckiego na rok 2022.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej

17. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022r.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Promocji powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz współpracy z Samorządami.

18. Zatwierdzenie protokołu z  XXVII sesji Rady Powiatu.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie.


Powiat Żywiec: XXIX SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU