Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWO-MOSTOWYCH W GMINIE RAJCZA

 

Powiat Żywiecki zakończył realizację inwestycji drogowo-mostowych w Gminie Rajcza.

Pierwsza z inwestycji dotyczyła przebudowy drogi powiatowej nr 1447 S Rajcza – Sól – Zwardoń na odcinku o długości 560 mb. w km od 0+980 do km 1+540 w m. Rycerka Dolna. W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę jezdni wraz z budową kanalizacji deszczowej, ściek korytkowy wzdłuż lewej krawędzi jezdni oraz utwardzenie pobocza prawostronnego. Wykonano także montaż elementów bezpieczeństwa ulicznego. Wartość inwestycji wyniosła 1 652 156,08 zł.

Inwestycja została dofinasowana z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2014-2020 2020 w ramach działania 6.1  Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.

Druga inwestycja dotyczyła rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rzece Woda Ujsolska w ciągu DP nr 1447 S Rajcza-Sól-Zwardoń w m. Rajcza. Most wymagał rozbiórki i odbudowy ze względu na zły stan techniczny oraz niedostateczną nośność wymaganą dla obiektów projektowanych na drogach klasy G.

Zakres robót obejmował także poszerzenie płyty mostu i wykonanie chodnika na obiekcie mostowym co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników mostu. Przywrócono pełną funkcjonalność obiektu i dostosowano go do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wymagań użytkowych. Wartość inwestycji wyniosła 4 391 766,53 zł.

Inwestycja została dofinansowana w ramach rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r.Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWO-MOSTOWYCH W GMINIE RAJCZA