XX ZDALNA SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 29 grudnia 2020r. o godz. 1200 odbędzie się XX zdalna sesja Rady Powiatu w Żywcu. Sesja odbędzie się w formie wideokonferencji.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Informacja Starosty o pracach Zarządu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.
 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2020-2026.
 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na 2021-2027.
 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r.
 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie poszczególnych rodzajów wodnego sprzętu pływającego w strzeżonej przystani w roku 2021.
 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Żywiecki.
 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Żywiecki.
 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XIII/184/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie określenia  zadań powiatu żywieckiego na 2020 rok  z zakresu rehabilitacji zawodowej i  społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane według algorytmu.
 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.
 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz pozbawienie niektórych dróg statusu dróg powiatowych.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/97/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki Gminie Łękawica zarzadzania drogą powiatową nr 1412S Łękawica – Rychwałd – Pewel Mała w km. od 1+670 do km. 1+980 oraz zarzadzania drogą powiatową nr 1413S Moszczanica – Gilowice – Ślemień – Lachowice w km. od 2+283 do km. 2+704 w miejscowości Łękawica.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Żywcu na 2021r.
 6. Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie.

Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: XX ZDALNA SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU