Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

PIERWSZE LAPTOPY ROZDANE

W dniu 1 października 2020r. Starosta Żywiecki Andrzej Kalata wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu przekazali dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej zakupione laptopy oraz środki ochrony indywidualnej ( maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne)  w ramach  Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii

Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego.

Na terenie naszego Powiatu zostaną przekazane dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej  164 komputery typu laptop, środki ochrony indywidualnej oraz zostały zorganizowane 4 miejsca do kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej. Łączna wartość projektu wynosi 547 075,00 zł.  

logo WER+RP+EFS


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: PIERWSZE LAPTOPY ROZDANE