Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

OTWARTO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „ARKA”

 

25 września 2020 roku na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy odbył się piknik inaugurujący działalność Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, które swoją siedzibę znalazło w wyremontowanym budynku „Pod Głową Konia”.

Beneficjentem zrealizowanego projektu jest Powiat Żywiecki, natomiast przedsięwzięcie realizowane było przez Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

W oficjalnej części wydarzenia CEE ARKA wzięli udział między innymi przedstawiciele: Sejmiku Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratorium Oświaty, Miasta Żywca, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, fundacji i stowarzyszeń. Zaproszeni goście oraz młodzież uczestnicząca w pikniku  mieli możliwość udziału w grach, zabawach oraz warsztatach ekologicznych.

Główne linie tematyczne działalności Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” to Pszczoły, Zioła i rośliny miodne, Ekologia i środowisko, Segregacja Odpadów i Recycling. W ramach swojej działalności Centrum będzie się koncentrować na innych tematach związanych bezpośrednio i pośrednio z ekologią, ochroną przyrody i bioróżnorodnością (gatunki chronione, niska emisja i OZE, rolnictwo ekologiczne, recycling - drugie życie odpadów). Zastosowane rozwiązania będą miały charakter przede wszystkie edukacyjno-zabawowy oraz będą uczyć szeroko rozumianej ekologii i poszanowania środowiska naturalnego w sposób atrakcyjny, zachęcający do aktywności i wdrażania rozwiązań i pomysłów prezentowanych w Centrum. Oferta Centrum kierowana będzie zarówno do osób młodych (dzieci i młodzieży w wieku szkolnym), jak również dla dorosłych.

Realizacja projektu wymagała między innymi zagospodarowania ok. 7,5 ha terenu. Całkowity koszt projektu to 4,8 mln. złotych. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”.

 Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: OTWARTO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ „ARKA”