Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

XVII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020r. o godz. 1200 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty z prac Zarządu.

4. Informacja o stanie dróg i obiektów inżynieryjnych za 2019r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2020 – 2025.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu Powiatu Żywieckiego.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XIII/184/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie określenia zadań Powiatu Żywieckiego na 2020 rok  z zakresu rehabilitacji zawodowej i  społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane według algorytmu.    

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

13. Zatwierdzenie protokołu z XV i XVI sesji Rady Powiatu.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: XVII SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU