Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

XV SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 29 czerwca 2020r. o godz. 1300 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty z prac Zarządu.

4. Debata nad raportem o stanie Powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Żywcu wotum zaufania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r. Zarządu Powiatu Żywieckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2019r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2020.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2020 – 2025.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020r.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Żywieckiego na lata 2020 – 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego pokrycia straty netto Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Żywieckiego na lata 2020 – 2022”.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji ds. Planowania i Rozwoju.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, podziału zysku za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Żywiecki.

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

16. Zatwierdzenie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

17. Wolne wnioski.

18. Zakończenie.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: XV SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU