Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE POWIATU ŻYWIECKIEGO NA ROK 2020 R. W ZAKRESIE TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją w naszym kraju związaną z  decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Państwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego związane z minimalizowaniem ewentualnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 proszę o informację, jak przedstawia się w Państwa Stowarzyszeniu, Fundacji sprawa realizacji zadania publicznego dofinansowanego  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Żywieckiego na rok 2020 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Prosimy o informację, czy w obecnej sytuacji:

  • zadanie zostanie zrealizowane zgodnie ze złożonym harmonogramem,
  • zadanie zrealizowane będzie w innym terminie, jeżeli tak to w jakim,
  • odstępują Państwo od realizacji zadania.

Przekazane przez Państwo informacje wykorzystane zostaną do podjęcia dalszych kroków wynikających z zapisów Umowy tj. spisania Aneksu do Umowy bądź zgodnie z § 10 zawartej Umowy podjęciu decyzji o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron w związku z wystąpieniem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, w tym w przypadku siły wyższej.

Powyższe informacje dotyczące podjętych działań prosimy przesłać na adres zwrotny:

  • niezwłocznie w przypadku zadań, których realizacja się rozpoczęła i powinna być obecnie realizowana,
  • w odpowiednim terminie do zadań zaplanowanych do realizacji  w późniejszym czasie prosimy o bieżące informacje dotyczące realizacji poszczególnych działań ujętych w złożonym harmonogramie oraz ich ewentualnych zmianach.

 

                                                                                          Z poważaniem

                                                 Mirosław Dziergas - Dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE POWIATU ŻYWIECKIEGO NA ROK 2020 R. W ZAKRESIE TURYSTYKI, KULTURY I SPORTU