Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

KONWENT BURMISTRZA I WÓJTÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE

 

10 lutego br. w Węgierskiej Górce odbył się Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, któremu przewodniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

W konwencie uczestniczyli między innymi: Poseł RP Kazimierz Matuszny, Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Andrzej Szczeponek, Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Marcin Rachwał, Dyrektor PGW Wody Polskie Kraków Małgorzata Owsiany, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Arkadiusz Wojciechowicz

Spotkanie rozpoczęto od omówienia zasad pozyskiwania środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Omówiono także możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz „Inicjatyw Lokalnych".

Kolejnym punktem było omówienie zakresu dokumentacji koniecznej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, w tym dostępu terenu inwestycyjnego do drogi publicznej, ze szczegółowym omówieniem formy prawnej i zakresu czasowego uzgodnień z Wodami Polskimi, Lasami Państwowymi i Polskimi Kolejami Państwowymi.

W zakresie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa przez PGW Wody Polskie omówiono między innymi możliwości korzystania z gruntów tj., zasad i trybu ich udostępniania, zawartości koniecznej dokumentacji która spełniałaby wymogi prawa budowlanego i przepisów szczególnych, celem uzyskania stosownego pozwolenia jak również odpłatności za korzystanie z tych gruntów.

Na zakończenie omówiono procedury gospodarowania gruntami Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych oraz Polskich Kolei Państwowych na których od wielu lat zlokalizowane są inwestycje celu publicznego. 

Foto: UG Węgierska Górka


Powiat Żywiec: KONWENT BURMISTRZA I WÓJTÓW POWIATU ŻYWIECKIEGO W WĘGIERSKIEJ GÓRCE