IX SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 30 września 2019r. o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się IX sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty o pracach Zarządu.

4. Sprawozdanie z „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2018 – 2020”.

  • wystąpienie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2019 – 2024.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr V/47/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie  określenia  zadań Powiatu Żywieckiego na 2019 rok  z zakresu rehabilitacji zawodowej i  społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyznane według algorytmu. 

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, dla którego podmiotem tworzącym  jest Powiat Żywiecki. 

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Rajczy, dla którego podmiotem tworzącym  jest Powiat Żywiecki. 

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu .

  • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Rajczy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi na terenie Gminy Milówka.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej, stanowiącej fragment b.drogi krajowej DK-69 w km. 0+000 do 1+232.

  • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej

15. Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie.


Powiat Żywiec: IX SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU