Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Żywiec

VI SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Żywcu informuje, że w dniu 27 maja 2019r. o godz. 1400 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Żywcu.

Proponowany porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Informacja Starosty z prac Zarządu oraz o aktualnej sytuacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu.

4. Informacja Zarządu Powiatu z realizacji budowy nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu.

5. Promocja Powiatu Żywieckiego.

 • Informacja z działalności Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu - wystąpienie  dyrektora wydziału.
 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki oraz współpracy z Samorządami.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Żywcu na lata 2019 – 2024.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/398/2018 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu  Żywieckiego na rok 2019.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/182/2016 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żywiecki ze specjalnego funduszu nagród oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na te nagrody.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żywieckiego od dnia 1 września 2019 roku.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji

12. Podjęcie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz innych niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żywieckiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Edukacji

13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Powiatowy Zarząd  Dróg w Żywcu.

 • wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Żywieckiego.

 • wystąpienie Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Żywiecki realizacji zadania publicznego Gminie Świnna.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Żywcu Nr XXXVIII/348/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających na akwenach zbiorników Tresna i Porąbka.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/52/2019 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Żywieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

18. Zatwierdzenie protokołu z V sesji Rady Powiatu.

19. Wolne wnioski.

20. Zakończenie.


Artykuły promocyjne

Powiat Żywiec: VI SESJA RADY POWIATU W ŻYWCU